Utlänningslagen

justitia

Utlänningslagens innehåll

– lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.),
– villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige (2 kap.),
– visering (3 kap.),
– uppehållsrätt (3 a kap.),
– flyktingar och andra skyddsbehövande (4 kap.),
– uppehållstillstånd (5 kap.),
– ställning som varaktigt bosatt i Sverige (5 a kap.),
– arbetstillstånd (6 kap.),
– EU-blåkort (6 a kap.),
– återkallelse av tillstånd (7 kap.),
– avvisning och utvisning (8 kap.),
– utvisning på grund av brott (8 a kap.),
– kontroll- och tvångsåtgärder (9 kap.),
– förvar och uppsikt avseende utlänningar (10 kap.),
– hur en utlänning som hålls i förvar ska behandlas (11 kap.),
– verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (12 kap.),
– handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna m.m. (13 kap.),
– överklagande av förvaltningsmyndighets beslut (14 kap.),
– nöjdförklaring (15 kap.),
– migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen (16 kap.),
– skyldighet att lämna uppgifter (17 kap.),
– offentligt biträde (18 kap.),
– kostnadsansvar (19 kap.),
– bestämmelser om straff m.m. (20 kap.),
– tillfälligt skydd (21 kap.),- tribunalvittnen (22 kap.), och
– särskilda bemyndiganden (23 kap.). Lag (2014:198).

Kontakta mig