Särskild företrädare för barn

 

Ensam i vuxenvärlden? Barnets rätt till en trygghet, omvårdnad och att utveckling.

Sedan den 1 januari 2000 är det möjligt att under vissa förutsättningar förordna en särskild företrädare för barn, när det finns anledning att anta att barnet utsatts för brott eller bristande omsorg. Bakgrunden till lagstiftningen är svårigheterna att ta till vara barnets rätt i de fall en vårdnadshavare eller någon som är närstående till vårdnadshavaren brister i omsorgen eller barnet på otillbörligt sätt utnyttjas exempelvis om det föräldrarna misstänks ha begått brott mot barnet. Syftet med lagen är att förbättra förutsättningarna för barnets framtid och möjliggöra erforderlig vård  och därmed också att förebygga fortsatt vanvård och övergrepp.

Kontakta mig