LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Samhällets ansvar

Samhället har ett särskilt ansvar för barn och ungdomar. Inom socialtjänsten ska socialnämnden tillsammans med föräldrarna medverka till att de unga får trygga uppväxtförhållanden.

Ogynnsam utveckling

Socialnämnden ska sörja för att att barn och ungdom, som riskerar att utvecklas ogynnsamt, får det skydd och stöd som de behöver och om hänsynen till den inges bästa kräver det, vård och fostran utanför det egna hemmet. (5 kap 1 § Socialtjänstlagen)

Samhällets bistånd

Behöver den unge samhällets bistånd men kan förädlarnas och i vissa fall den unges medverkan inte erhållas måste det finnas en möjlighet att bereda den inge vård i alla fall.

Lagstiftning

Hur detta går till regleras i LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

LVU ska trygga samhällets möjligheter att kunna ge barn och ungdom den vård och behandling som de behöver. LVU komplettera på detta sätt Socialtjänstlagen i situationer när de frivilliga insatser som kan ges med stöd av socialtjänstlagen är otillräckliga.

Offentligt biträde tidigt

Frågan om offentligt biträde bör tas upp så snart som möjligt. Det offentliga biträdets insatser kan på utredningsstadiet vara av särskild betydelse. Genom ett förtroendefullt samarbete med den enskilde har ett offentligt biträde ofta särskilda förutsättningar att bidrag med ett tillförlitligt och fullständigt beslutsunderlag och en nyanserad bedömning av olika förhållanden.

Huvudregel

Offentlig biträde ska förordnas för barnet och vårdnadshavarna, om det inte måste antas att behov saknas. Endast särskilda omständigheten kan föranleda avsteg från huvudregeln.

Enligt huvudregeln i lagen om offentlig biträde förordnas offentligt biträde av den domstol eller myndighet som handlägger målet eller ärendet. I ärenden hos socialnämnd ska offentligt biträde förordnas av förvaltningsrätten. Socialnämnden har skyldighet att anmäla behovet av offentligt biträde även om inte ansökan har gjorts.

Lämplighet för uppdraget

Till offentligt biträde får förordnas advokat, biträdande jurister vid advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget.

Valfrihet

Den som den unge eller dennes vårdnadshavare föreslår och som uppfyller kraven ska som regel godtas som offentligt biträde.

Vi hjälper dig om du behöver stöd i dessa frågor.

Kontakta mig