Frågor kring familjerätt?

FRÅGOR KRING FAMILJERÄTT?

Sambo eller äktenskap? Skillnad enligt lagstiftningen?

Många ingår äktenskap men många väljer också att leva ihop som sambor. Regler finns för respektive rättsområde. Dessa återfinns dels i Äktenskapsbalken dels i  Sambolagen. Jurister anser i allmänhet att det är mer fördelaktigt att gifta sig för att undvika framtida problem.

Planerar du/ni att gifta er?

Funderar du/ni över vad som är viktigt att tänka på? Tanken med ett livslångt förhållande kan, trots era intentioner, ta slut antingen genom en skilsmässa eller att någon av er tragiskt dör. Då är det bra att ha funderat över och vidtagit åtgärder som säkerställer vad ni vill ska hända.  Äktenskapsförord och testamente är verktyg genom vilket ni som ni till stor del bestämmer detta i förväg. Gör det till en vana att regelbundenhet se över att innehållet överensstämmer med er vilja.

Har ni flyttat ihop eller planerar att göra det – bli sambor?

Är ni osäkra på vad som gäller ekonomiskt när ni flyttar ihop? Framförallt vad som gäller om ni i framtiden flyttar isär eller om någon av er skulle gå bort? Lagstiftarens regler vad gäller sambor är begränsad. Här kan obehagliga överraskningar drabba den som inte tänkt igenom olika konsekvenser. Vad ingår i en bodelning i händelse av en separation eller dödsfall? Vem ärver vem? Ofta kan det vara bra att överväga samboavtal och/eller testamente kompletterat med en ömsesidig livförsäkring.

Har du eller din partner gemensamma eller egna barn? Är ni osäkra kring begrepp såsom Arvsregler? Laglott?  Fri förfoganderätt?             

Om det uppstår situationer som kan bli problematiska när två blir sambos utan barn kan det bli ännu mer problematiskt om den ene har barn med annan. Det kan också gälla om sambor har gemensamma barn. Alla barn har rätt att få ut sin laglott efter den först avlidne i ett samboförhållande. Detta kan ställa till problem. Vuxna barn kan om de vill avstå sin laglott till dess att den efterlevande sambon går bort. Detta gäller inte omyndiga barn som med automatik representeras av en av överförmyndaren utsedd god man. Här gäller i högsta grad behovet av behovet av att överväga samboavtal och/eller testamente kompletterat med en ömsesidig livförsäkring.

Vill ni under pågående äktenskap dela upp era ekonomiska tillgångar?  Bodelning under äktenskap?

En anledning till detta skulle kunna vara att skydda make/maka från den andres fordringsägare? T ex om den ene partnern driver företag. Glöm inte att detta måste göras i god tid innan företaget kommer på obestånd.

Funderar du kring arvsfrågor? Vad vill du inte ska hända, vad vill du ska hända i händelse av din bortgång?  

Vad gäller enligt Ärvdabalken? Arvsordningen? Testamente? Kanske har du en klar bild över vem/vilka som ärver vem enligt arvsordningen i Ärvdabalken? Det är en god regel att försäkra sig om att det verkligen blir som du tror. När väl ett dödsfall inträffar är det för sent.

Funderar du på att skriva ett testamente? Inbördes testamente? Eget testamente? Fri eller fulläganderätt? Villkor om enskild egendom? Villkor om efterarv? etc.                                                                                                                                              

Det finns fullt av mallar på nätet. Problemen med dessa är att de inte skräddarsys för dig och dina önskemål. Det finns oändliga möjligheter att i ett testamente uttrycka sin yttersta vilja så att det påverkar testamentstagare och arvtagare på det sätt du som testator önskar. Utnyttja den möjligheten men glöm inte att dina önskemål måste rymmas inom gällande lagstiftning och praxis. Det är viktigt att rätta formuleringar och ordval används för att undvika tolkningsproblem. Självklart är det även här viktigt att regelbundenhet se över testamente så att dess skrivning överensstämmer dina intentioner.

Vill du ge någon en bröstarvinge en gåva? Vill du ge någon annan en gåva? Formkrav? Förskott på arv? Förstärkt laglottsskydd?

Laglott finns som juridiskt begrepp kvar. Röster har höjts för att avskaffa detta då man anser att behovet inte är detsamma idag som när det skapades. Ett sätt att kringgå bröstarvinges laglott kan vara att dels i testamente förklara att viss bröstarvinge skall ärva allt medan en annan inte får någonting, dels att minska kvarlåtenskapen i sitt kommande dödsbo genom att under livstiden förse bröstarvinge med gåvor. Lagstiftaren har med olika medel såsom klander/jämkning av testamente, förskott på arv/förstärkt laglottsskydd gjort det möjligt för den det berör att agera för eller emot vad som uttryckts i testamente och gåvobrev. För att undvika problem bör dessa frågor diskuteras och analyseras så att problem i möjligaste mån undviks.

Bouppteckning efter avliden?

Du/ni behöver hjälp med att upprätta en bouppteckning. Detta behöver göras inom tre månader efter dödsfallet. För detta krävs två särskilda förrättningsmän.

Du kommer inte överens med andra dödsbodelägare om hur dödsboet efter er släkting ska bör utredas?  Hjälp med boutredning?

En släkting till dig har dött. Du och de andra dödsbodelägarna kommer inte överens. Flera transaktioner och tillgångar/skulder behöver utredas. Era diskussioner leder ingen vart. Här kan det vara bra att utse en opartisk boutredningsman för att komma i mål.

Bouppteckningen är klar men nu behövs ett arvskifte göras. Ni behöver hjälp att genomföra den. Hjälp med arvskifte?

Att en bouppteckning upprättats med tillgångar och skulder värderade på dödsdagen är inte samma sak som att verkställa ett arvskifte. När det senare ska ske är det värdet på skiftesdagen som gäller. Detta kan ha förändrats från dödsdagen. Även här kan det vara bra att ha en opartisk person som ser till att föreslå en fördelning som kan accepteras av samtliga.

Utbildningsbehov?

Du/dina medarbetare har inom ditt yrkesområde behov av att förstå mer kring hot, risk och möjligheter inom ovanstående områden inom familjerätten. Är du banktjänsteman med inriktning på privatperson och företagare kan dessa frågor vara av värdefullt i kunddiskussionen genom att du visar din kund intresse, engagemang och omsorg.

FRÅGOR KRING FÖRETAG?

Ska du eller driver du redan tillsammans med andra AB, Handelsbolag eller Kommanditbolag?

Vill du/ni veta mer om hur framtida problem undviks och äventyrar fortsatt drift av företaget? Vad känner du till om Aktieägar- och kompanjonavtal? Vissa regler rörande AB återfinns i Aktiebolagslagen(bolagsordningen).

 Utbildningsbehov?

Du/dina medarbetare har inom ditt yrkesområde behov av att förstå mer kring hot, risk och möjligheter inom ovanstående område. Är du banktjänsteman med inriktning på privatperson och företagare kan dessa frågor vara av värdefullt i kunddiskussionen visa intresse, engagemang och omsorg.

Juridisk hjälp?
Vi hjälper dig/er att reda ut de juridiska begreppen, förklarar risker och möjligheter. Med utgångspunkt från er specifika situation idag och i morgon utformar vi tillsammans ett juridiskt dokument som passar just er. Jag ser till att innehållet är klart, tydligt och relevant samt att formkravet uppfylls och att om det så behövs registreras hos rätt myndighet.

 

 Kontakta mig