Bouppteckning

 

När någon har avlidit ska en bouppteckning upprättas.

När ska bouppteckningen göras?

Bouppteckningen ska normalt göras inom tre månader efter dödsfallet. Ni kan dock söka anstånd hos det aktuella skattekontoret inom samma tidsperiod.

Vad ska bouppteckningen innehålla?

Tillgångar och skulder. Dessa antecknas sådana de var på dödsdagen.
Tillgångarna delas in i fast eller lös egendom.
Observera att samtliga tillgångar och skulder ska tas upp (även de som finns i utlandet). Obs! Ny lagstiftning kan innebära att om den avliden var skriven utomlands, detta lands lagstiftning kan vara tillämplig.
Var den avlidne gift, ska båda makarnas tillgångar och skulder antecknas och värderas var för sig.
För makar är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Egendom kan vara enskild genom gåva, arv, testamente, äktenskapsförord.

Handlingar som sänds in till Skattemyndigheten för registrering:

  • själva bouppteckningen i original,
  • en kopia av bouppteckningen där en sida är bestyrkt, t.ex. första eller sista sidan, (Skatteverket behåller och arkiverar kopian)
  • bestyrkta kopior eller original av testamenten, kallelsebevis (till bouppteckningsförrättningen), arvsavståenden och liknande
  • fullmakt i original (om det finns en fullmakt).

När och hur ska bouppteckningen skickas till Skatteverket?

Bouppteckningen ska skicka den till Skatteverket inom en månad efter att den gjordes.

En dödsboanmälan ersätter ibland en bouppteckning

Det är inte ovanligt att avlidna saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. Då kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidnes hemkommun. Socialkontoret prövar om det går att göra en dödsboanmälan.

Kontakta mig