Bodelning mellan makar

 

BODELNING MELLAN MAKAR (Äktenskapsbalken)

När sker bodelning i ett äktenskap?

Bodelning kan göras under bestående äktenskap, vid äktenskapsskillnad eller dödsfall. 

Vad menas med likadelning?

En bodelning mellan makar innebär en likadelning av makarnas giftorättsgods efter avräkning för skulder hänförliga till giftorättsgodset.

Vad innebär jämkningsregel enligt ÄktB kap 12?

Vid bodelningen med anledning av makes död skall, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods. Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt ÄktB 11 kap.

Vilka handlingar påverkar fördelning? Vid bodelningen ska hänsyn även tas till t ex äktenskapsförord, gåvobrev, testamenten, samäganderättsavtal, efterarv efter tidigare avliden make m.m.

Vi hjälper dig att reda ut de juridiska begreppen förklarar risker och möjligheter.

Med utgångspunkt från er specifika situation och behov ger vi förslag på utformning av en lösning som passar just er.

Kontakta oss.