Äktenskapsförord

Är du/ni gifta eller planerar ni att gifta er?
Funderar du/ni över vad som är viktigt att tänka på? Tanken med ett livslångt förhållande kan, trots era intentioner, ta slut antingen genom en skilsmässa eller att någon av er tragiskt dör. Då är det bra att ha funderat över och att ha vidtagit åtgärder som säkerställer vad ni vill ska hända.

Äktenskapsförord och testamente är verktyg som till stor del bestämmer detta i förväg. Gör det till en vana att med viss regelbundenhet se över att texten överensstämmer med er vilja. Äktenskapsförord regleras i Äktenskapsbalken.

Definitionen på enskild egendom?
1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,
2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,
4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,
5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1–5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Definitionen på giftorättsgods?
En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom.

Exempel på äktenskapsförord
Per och Johanna avser att gifta sig. Per har ärvt en sommarstuga från sin farmor. Utöver det äger de en villa tillsammans, var sin bil och bankmedel.  De bestämmer att Pers sommarstuga ska vara hans enskilda egendom och att resten ska vara giftorättsgods. Det är också vanligt att makar bestämmer att framtida arv ska vara enskild egendom. I händelse av en framtida skilsmässa kommer inte vare sig sommarstugan eller det eventuella arvet att ingå i bodelningen.

Enskild egendom vid äktenskapsskillnad och giftorättsgods vid dödsfall?
Många skulle gärna se att det gick att förordna på ett sådant sätt . Med det tillåter inte lagstiftningen.

Driver du eller din äkta hälft ett eller flera företag?
Funderar ni kring hur era tillgångar kan skyddas från att dras in i makens företagsaffärer?

Vad ingår i en bodelning?
I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå

Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna skall täckas, skall läggas samman. Värdet därav skall därefter delas lika mellan makarna

Enskild egendom ingår inte i en eventuell bodelning mellan makar. När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs inte, om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Äktenskapsförordets användningsområde?
Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom.

Äganderätten?
Ett äktenskapsförord påverkar inte direkt äganderätten till den berörda egendomen utan bara dess status av giftorättsgods eller enskild egendom.

Formkrav?
Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och registreras hos skatteverket. Några vittnen krävs inte. Det kan upprättas före vigseln.

Frågor (se Frågor och svar)
– Vad innebär det att äga egendom som giftorättsgods eller enskild egendom?
– Vilka är fördelarna respektive konsekvenser?
– Vid Skilsmässa?
– Den ene maken går i konkurs?
– Den ene maken avlider?

Juridisk hjälp?
Vi hjälper dig/er att reda ut de juridiska begreppen, förklarar risker och möjligheter. Med utgångspunkt från er specifika situation idag och i morgon utformar vi tillsammans ett äktenskapsförord som passar just er. Vi ser till att innehållet är klart, tydligt och relevant samt att formkravet uppfylls och att det registreras hos skatteverket.

Kontakta mig